ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 98

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

อยู่ถนนมาลัยแมน ติดกับที่ว่าการอำเภอ เป็นสถานที่รวบรวมศิลปะวัตถุในสมัยต่างๆ ที่ขุดค้นพบแสดงถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ยุคสมัยต่างๆ ที่เคยอาศัยอยู่ในดินแดนแถบสุพรรณบุรี เครื่องมือเครื่องใช้สมัยหินใหม่ถึงสมัยสัมฤทธิ์ พระพุทธรูปสมัยทวารวดี ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมวัฒนธรรมลาวโซ่งซึ่งเดิมเป็นชนกลุ่มน้อย ปัจจุบันได้ผสมกลมกลืนไปกับชาวพื้นเมืองแล้ว แต่ก็ยังพอมีให้เห็นอยู่บ้าง ลักษณะที่สำคัญได้แก่ ประเพณี ความเชื่อ การทำมาหากิน การแต่งกาย โดยภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง ได้จัดสร้างบ้านลาวโซ่งขึ้น ภายในบ้านมีเครื่องมือ เครื่องใช้ประจำวันอยู่ครบควัน พิพิธภัณฑ์เปิดบริการให้ประชาชนเข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ค่าเข้าฃมชาวไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท


จุดจำหน่ายบัตร


ราคาค่าชม 30 บาท

ของโบราญ

คลองน้ำใกล้ๆกับพิพิธภัณฑสถานอู่ทอง

โบราญสถาน

แผนที่แสดงงาน

ประตูทางเข้า

บันไดทางขึ้น

ร้านขายสินค้า

จุดบริการ

พระบรมฉายาลักษณ์

จุดบริการข้อมูล หนังสือ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

งานแสดง

หนังสือประวัติ

จุดกราบไหว้

รูปภาพ

ด้านหน้า

แผนผัง

แผนผัง

โบราญวัตถุ

ภาพวาดยุคก่อน

บรรยากาศจำลอง

จุดแสดงประวัติความเป็นมาของโบราญวัตถุ

โบราญวัตถุ

หินยุคเก่า

ประวัติ พิพิธภัณ

จุดแสดงงาน

งานโบราญ

รูปปั้นจำลองยุคก่อน

ยุคก่อนปัจจุบัน

ภาพวาด

จุดแสดงงาน

พระเศียร

รูปปั้นโบราญ

งานโชว์รูปปั้น

รูปปั้นสมัยก่อน

เครื่องปั้น

เครื่องประดับสมัยก่อน

พระพุทธรูปปั้น

เครืองปั้นสมัยก่อน

จิตรกรรมสมัยก่อน

ยุคก่อนปัจจุบัน

โบราญวัตถุ

สร้อย หิน

หินยุคก่อน

โบราญวัตถุ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง 

เครื่องทอผ้า

จำลองกิจกรรมชาวบ้าน

เกวียน

รูปปั้นควาย

รูปปั้นควาย

 สถานที่จำลองพื้นบ้าน

ซากกระดูก