ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 638

วัดสามชุก

วัดสามชุก

วัดสามชุก วัดนี้เดิมชื่อวัดอัมพวัน เป็นวัดเล็กๆ ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีมาแต่ครั้งใด สิ่งน่าสนใจ ของที่วัดสามชุดคือ รอยพระพุทธบาท ประดิษฐานอยู่บนศาลาการเปรียญ เป็นรอยพระพุทธบาทสำริดสี่รอย ซ้อนกันเป็นลำดับจากขนาดใหญ่สุดจนถึงขนาดเล็กสุด มีการจำหลักเป็นตารางสี่เหลี่ยมและจำหลักลายมงคล 108 ลงในตารางแต่ละช่อง ที่กลางพระพุทธบาทจะเป็นรูปตราธรรมจักรรอยพระพุทธบาทนี้เป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาที่มีต่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้มาแล้วด้วยกันถึงสี่พระองค์


วัดสามชุก 

เจ้าแม่กวนอิม

วัดสามชุก

ริมน้ำ ให้อาหารปลา