ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 902

สำนักอำนาจรัฐ

อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของอุทยานฯ ห่างจากที่ทำการ
 อุทยานแห่งชาติประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นสถานที่ดำเนินการปกครอง มีการพิจารณา
 และลงโทษผู้กระทำผิดหรือละเมิดต่อกฎลัทธิ มีคุกสำหรับขังผู้กระทำผิด มีสถานที่
 ทอผ้าและโรงซ่อมเครื่องกล