ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,617

ศาลหลักเมืองเพชรบุรี

ศาลหลักเมืองเพชรบุรี

ศาลหลักเมืองเพชรบุรี ได้รับการออกแบบโดยกรมศิลปากร สร้างด้วยไม้ชัยพฤกษ์จากบ้านลิ้นช้าง อำเภอหนองหญ้าปล้อง และวัดเขาลูกช้าง อำเภอท่ายาง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.50 เมตร สูง 2.70 เมตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงพระสุหร่ายและเจิมเสาหลักเมืองเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2520

ภาพมุมสูง ศาลหลักเมือง

ภาพมุมสูง ศาลหลักเมือง

ภาพมุมสูง ศาลหลักเมือง

ภาพมุมสูง ศาลหลักเมือง

ด้านหน้า ศาลหลักเมือง

ด้านหน้า ศาลหลักเมือง

ในด้านเสาศาลหลักเมือง

ในด้านเสาศาลหลักเมือง