ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,890

วัดกำแพงแลง

วัดกำแพงแลง

วัดกำแพงแลง อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 2 กม. วัดนี้เดิมเป็นเทวสถานในสมัยขอม สร้างตามลัทธิศาสนาพราหมณ์ ต่อมาเมื่ออิทธิพลของศาสนาพุทธได้แผ่ขยายเข้ามาในบริเวณนั้น จึงได้ดัดแปลงเทวสถานแห่งนี้เป็นศาสนสถานในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน และหีนยาน ตามลำดับ เทวสถานที่สร้างขึ้น เดิมมีปรางค์ 5 หลัง ทำด้วยศิลาแลง ปัจจุบันเหลือเพียง 4 หลัง สันนิษฐานว่าปรางค์แต่ละหลัง ใช้เป็นที่ประดิษฐานเทวรูป เช่น พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม พระนางอุมา เพราะเมื่อ พ.ศ. 2499 มีผู้ขุดพบรูปสลักของพระนางอุมาในปรางค์องค์หนึ่งที่พังลง วัดนี้เมื่อดัดแปลงเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนสถานแล้วได้สร้างพระอุโบสถขึ้น โดยมิได้เปลี่ยนสภาพเดิมไปมากนัก จะเห็นได้ว่ารอบๆ วัดยังมีกำแพงที่ก่อด้วยศิลาแลงล้อมรอบอยู

ด้านทิศใต้

 

ภาพมุมสูง วัดกำแพงแลง

ภาพมุมสูง วัดกำแพงแลง

ภาพมุมสูง วัดกำแพงแลง

ภาพมุมสูง วัดกำแพงแลง

ภาพมุมสูง วัดกำแพงแลง

ภาพมุมสูง วัดกำแพงแลง

ภาพมุมสูง วัดกำแพงแลง

ภาพมุมสูง วัดกำแพงแลง

ปราสาททิศเหนือ

ปราสาททิศเหนือ

จุดกราบไหว้

จุดกราบไหว้

ปราสาททิศเหนือ

ปราสาททิศเหนือ

ปราสาททิศเหนือ

ปราสาททิศเหนือ

พระพุทธรูปบูชา

พระพุทธรูปบูชา

ปราสาททิศตะวันออก

ปราสาททิศตะวันออก

ปราสาททิศตะวันออก

ปราสาททิศตะวันออก

ปราสาททิศตะวันออก

ปราสาททิศตะวันออก