ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 82

วัดช้าง

วัดช้าง

วัดนาควัชรโสภณหรือที่รู้จักกันในชื่อวัดช้าง พระอารามหลวงชั้นตรี มีพื้นที่ทั้งหมด62ไร่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ.2513 ผูกพัทธสีมาเมื่อพ.ศ.2513โดยสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายกเป็นประธานสงฆ์ ได้รับการยกย่องให้เป็นวัดอุทยานการศึกษา และเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อพ.ศ.2538 และในปีต่อมาเนื่องในวโรดาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราฃสมบัติ ครบ 50ปีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะวัดนาควัชรโสภณขึ้นเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี


บรรยากาศภายในวัดนาควัชรโสภณ

วัดช้างเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ.2513

อีกหนึ่งมุมภายในวัดช้าง

ที่เที่ยวแนะนำ