ประวัติ

แก้ไข

ประวัติ กำแพงเพชร
 

กำแพงเพชรตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าเขามีภูเขาสลับซับซ้อน ทางทิศตะวันตกและทิศใต้มีที่ราบใหญ่ ภาคกลางมีลักษณะลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ ป่าไม้ ฟลูออไรท์ หินอ่อน และน้ำมันปิโตรเลียม

 

กำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าแก่ที่ปรากฏหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า 700 ปี ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง ยังปรากฏซากกำแพงเมืองเก่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโค้งไปตามรูปลำน้ำปิงและยังมีซากของป้อมปราการที่แข็งแรงแสดงถึงความสำคัญในอดีตที่จะต้องเป็นเมืองในระดับเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านมาก่อน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งบอกว่า ก่อนมีเมืองกำแพงเพชรเคยมีเมืองเก่ามาก่อนนั้นแล้ว 2 เมือง คือ เมืองชากังราว ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิง และเมืองนครชุม ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำปิง ตรงกันข้ามกับเมืองกำแพงเพชรเก่ากำแพงเพชรในปัจจุบันมีพื้นที่ 8,607.490 ตรกม.

 

การปกครอง

 

จังหวัดกำแพงเพชรแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 4 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอคลองขลุง อำเภอไทรงาม อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ อำเภอคลองลาน กิ่งอำเภอทรายทองพัฒนา กิ่งอำเภอปางศิลาทอง กิ่งอำเภอบึงสามัคคี และกิ่งอำเภอโกสัมพีนคร

 

อาณาเขต

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดตากและสุโขทัย
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดพิจิตรและพิษณุโลก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดตาก