ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 174

ป้อมเพชร

ป้อมเพชร

ลักษณะเป็นป้อมหัวลูกศร บันไดทางขึ้นค่อนข้างลาดเอียง ป้อมเพชรเป็นป้อมปืนป้อมหนึ่งที่ตั้งอยู่บนแนวกำแพงเมืองด้านทิศเหนือ


เป็นป้ายที่กล่าวถึงความเป็นมาของป้อมเพชร

บรรยากาศภายในป้อมเพชร

ที่เที่ยวแนะนำ