ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 107

วัดพระบรมธาตุ

วัดพระบรมธาตุ

เป็นวัดอยู่ริมแม่น้ำปิง ฝั่งตะวันตกกลางเมืองนครชุมมีเจดีย์แบบพม่าอยู่ 1 องค์ ด้านใต้มีพระอุโบสถ มีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัย และอยุธยาอยู่หลายองค์ วัดนี้สันนิษฐานว่า เดิมคงเป็นเจดีย์ ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์อย่างศิลปสุโขทัย แต่ปัจจุบันเป็นเจดีย์แบบพม่า เนื่องจากเศรษฐีพม่าผู้หนึ่งได้มาบูรณะไว้เมื่อประมาณ 100 ปีมาแล้ว


บริเวณภายในของวัดพระบรมธาตุ มีเจดีย์ขนาดใหญ่อยู่ภายใน

 สมัยก่อนเป็นเจดีย์ทรงพุ่ม แต่ปัจจุบันเป็นเจดีย์แบบพม่า

วิหารภายในวัดพระบรมธาตุ

บรรยากาศภายในวัดพระบรมธาตุ

บริเวณพื้นที่ก่อสร้างบ้านดิน

บริเวณรอบๆ บ้านดิน

ภายในของวิหาร วัดพระบรมธาตุ

พระพุทธเนรมิตนนทธรรม

ที่เที่ยวแนะนำ