ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,811

วัดพระบรมธาตุ

วัดพระบรมธาตุ

วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง วัดพระบรมธาตุเป็นวัดเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยเมื่อ 600 กว่าปีแล้ว ยุคสุโขทัย ดินดอนบริเวณนี้ มีชื่อว่า "นครชุม" และวัดแห่งนี้ก็เป็นพระอารามหลวงประจำเมืองนครชุมมาแต่สมัยนั้น ตามข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ค้นพบจากหลักศิลาจารึก หลักที่
3 (จารึกนครชุม) ได้บันทึกไว้ว่า พระยาลิไท แห่งราชวงศ์สุโขทัย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์จากลังกา ณ วัดพระบรมธาตุ เมื่อปี พ.ศ.1900 ภายในวัดมีเจดีย์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า "พระบรมธาตุเจดีย์" เป็นเจดีย์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเช่นกันกับตัววัด พระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ดอกบัวตูม) ตั้งเรียงกันเป็นสามองค์อยู่บนฐานเดียวกัน โดยองค์กลางของพระเจดีย์นั้นประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ 9 องศ์ เสมือนดั่งเจดีย์ ชเวดาาาากองในเมืองพม่า และยังคงยั่งยืนสืบต่อกันมาเป็นองค์มหาเจดีย์แห่งศรัทธาจวบจนปัจจุบัน


บริเวณภายในของวัดพระบรมธาตุ มีเจดีย์ขนาดใหญ่อยู่ภายใน

 สมัยก่อนเป็นเจดีย์ทรงพุ่ม แต่ปัจจุบันเป็นเจดีย์แบบพม่า

วิหารภายในวัดพระบรมธาตุ

บรรยากาศภายในวัดพระบรมธาตุ

บริเวณพื้นที่ก่อสร้างบ้านดิน

บริเวณรอบๆ บ้านดิน

ภายในของวิหาร วัดพระบรมธาตุ

พระพุทธเนรมิตนนทธรรม

วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

ภาพมุมสูง วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

ภาพมุมสูง วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

ภาพมุมสูง วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

ภาพมุมสูง วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

ภาพมุมสูง วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

ภาพมุมสูง วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

ภาพมุมสูง วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

ภาพมุมสูง วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

ภาพมุมสูง วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

ภาพมุมสูง วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

ภาพมุมสูง วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

ภาพมุมสูง วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

ภาพมุมสูง วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

ภาพมุมสูง วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

ภาพมุมสูง วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

ภาพมุมสูง วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

ภาพมุมสูง วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

ภาพมุมสูง วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

หอคัมภีร์โบราณ

หอคัมภีร์โบราณ

วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

พระพุทธเมตตา

พระพุทธเมตตา

วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

วัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

พระพุทธปรินิพพาน

พระพุทธปรินิพพาน

พระพุทธปฎิหาริย์

พระพุทธปฎิหาริย์

เสด็จโปรดพระบิดา

เสด็จโปรดพระบิดา

แสดงปฐมเทศนา

แสดงปฐมเทศนา

ตรัสรู้สัมโพธิญาณ

ตรัสรู้สัมโพธิญาณ

พญามารกรีธาทัพ

พญามารกรีธาทัพ

สุชาดาน้อมถวาย

สุชาดาน้อมถวาย

ได้พบสี่เทวทูต

ได้พบสี่เทวทูต

พราหมณ์ทั้ง 8 พยากรณ์

พราหมณ์ทั้ง 8 พยากรณ์

ประสูติใต้ต้นสาละ

ประสูติใต้ต้นสาละ

พระมารดาทรงสุบิน

พระมารดาทรงสุบิน

รุูปวัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

รุูปวัดพระบรมธาตุ (จังหวัดกำแพงเพชร)

จุดทำบุญ

จุดทำบุญ

หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

พระเทพโลกยุดร

พระเทพโลกยุดร

จุดทำบุญ

จุดทำบุญ

หลวงพ่อโอภาสี

หลวงพ่อโอภาสี

จุดทำบุญ

จุดทำบุญ

หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษ๊เจริญ

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษ๊เจริญ

จุดทำบุญ

จุดทำบุญ

หลวงปู่แหวน สุจิญโณ

หลวงปู่แหวน สุจิญโณ

จุดทำบุญ

จุดทำบุญ

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน

หลวงปู่มั่น ภูรีทตุโต

หลวงปู่มั่น ภูรีทตุโต

หลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด

หลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด