ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 73

วัดประสิทธิ์ไชยาราม

วัดประสิทธิ์ไชยาราม

วัดใต้โพธิ์คำ เป็นวัดเก่าแก่ เป็นลักษณะการตั้งวัดขึ้นในชุมชน สมัยโบราณ ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ในชุมชน เป็นบ้านกลาง บ้านเหนือ และบ้านใต้ แต่ละบ้านก็จะมี วัดประจำหมู่บ้าน ภายในวัดทั้งมีศิลปะตกแต่งอันสวยงาม และมีโบสถ์เก่าแก่ที่ใช้ยังเป็นที่ประกอบสังฆกรรม


วัดประสิทธิ์ไชยาราม

พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดประสิทธิ์ไชยาราม

วัดประสิทธิ์ไชยาราม

ที่เที่ยวแนะนำ