ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 169

อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร

อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร

เป็นวัดเก่าแก่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แห่งหนึ่ง ซึ่งมีเสมาจำหลักเมืองฟ้าแดดสูงยางจำนวนหนึ่งเก็บรักษาไว้ โดยปักไว้รอบพระอุโบสถ หลักเสมาจำหลักที่สวยงามคือ หลักที่จำหลักเป็นรูปเทวดาเหาะอยู่เหนือปราสาททำเป็นซุ้มเรือนแก้ว (ศิลปแบบพื้นเมืองอีสาน) ซ้อนกันเป็น 2 ชั้น ล่างสุดมีรูปกษัตริย์ พระมเหสี และพระโอรส


อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร

หอเจ้าบ้าน ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร

หอเจ้าบ้าน

อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร

ที่เที่ยวแนะนำ