ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,304

วัดอโยธยา

วัดอโยธยา

วัดอโยธยา (วัดเดิม) ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของเขตการอนุรักษ์เมืองเก่าอโยธยา ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2486 โดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ปัจจุบันยังคงสภาพเป็นโบราณสถานอยู่ และมีทั้งที่บูรณะขึ้นใหม่


ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในวัดอโยธยา

วัดอโยธยา

บรรยากาศภายในวัดอโยธยา

เจดีย์วัดอโยธยา

ที่เที่ยวแนะนำ