เพิ่มรูป แก้ไข View : 7,203

10 โลเคชั่น สวยเมืองเก่าอยุธยา ต้องไป

10 โลเคชั่น สวยเมืองเก่าอยุธยา ต้องไป

10 โลเคชั่น สวยเมืองเก่าอยุธยา ต้องไป

1. วัดไชยวัฒนาราม
วัดไชยวัฒนารามเป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์สืบต่อมาหลังจากนั้นทุกพระองค์ จึงได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกรัชสมัย เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสิ้นพระชนม์ก็ได้ถวายพระเพลิงที่วัดนี้


2. วัดโลกยสุธาราม
จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ มีพระพุทธไสยาสน์ ปางไสยาสน์ ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา


3. วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ตอนใต้ของเกาะเมือง ทางราชการใช้ชื่อว่าตำบลคลองสวนพลู (หรือตำบลกะมัง) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดพนัญเชิงวรวิหาร


4. วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคลมีจุดเด่นของวัดได้แก่เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่า ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ภายในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล พระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด นอกจากนี้แล้ว ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


5. วัดพระศรีสรรเพชญ์
อดีตเคยเป็นวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณ มีจุดเด่นที่น่าสนใจที่สำคัญคือ เป็นเจดีย์ทรงลังกา จำนวนสามองค์ที่วางตัวเรียฃงยาวตลอดทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และที่สำคัญแล้วยังเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา

 

6. วิหารพระมงคลบพิตร
เป็นพระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่องค์เดียวในประเทศไทย เป็นที่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวนิยมแวะด้านหน้าวัด


7. วัดพระรามและบึงพระราม
เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญ มีปรางค์องค์ใหญ่ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม สูงแหลมขึ้นด้านบน ทางด้านทิศตะวันออก มีพระปรางค์องค์ขนาดกลาง ส่วนทางตะวันตกเป็นซุ้มประตู มีบันไดสูงจากฐานขึ้นไปทั้งสองข้าง นอกจากนั้นแล้วยังมีเจดีย์เล็กบ้าง ใหญ่บ้างอยู่รอบๆ องค์พระปรางค์ประมาณ 28 องค์

 

8. ภูเขาทองอยุธยา
เจดีย์ภูเขาทอง เป็นมหาเจดีย์สำคัญตั้งอยู่นอกเกาะกรุงศรีอยุธยา พงศาวดาร รากฎอยู่ในปัจจุบันนี้น่าจะได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นมหาเจดีย์สูงเด่นในระหว่างรัชสมัยพระมหาธรรมราชาถึงสมัยพระเพทราชา (ระหว่าง พ.ศ. 2112-2246)

 

9. วัดมหาธาตุ
เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญของอยุธยาในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพระเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร

 

10. อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อยุธยาเมืองหลวงเก่า สมัยพระเจ้าอู่ทอง ขึ้นชื่อเป็นมรดกโลก UNESCO

 

   
ที่เที่ยวแนะนำ