ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 10,993

พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง

พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง

พระบรมราชานุเสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง นั้นตั้งอยู่ใกล้กลับบริเวณของวัดพระศรีสรรเพชญ์ และวัดพระรามหรือบึงพระราม สร้างจำลองเท่ากับครึ่งตัวคนทั่วไปในลักษณะการประทับยืน พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ พระเกล้าเกศา

 พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์และรมด้วยน้ำยาสีเขียว  ฉลองพระองค์แบบพระมหากษัตริย์สมัย กรุงศรีอยุธยาตอนต้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2513


พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง

ที่เที่ยวแนะนำ