ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,552

วัดนิเวศธรรมประวัติ

วัดนิเวศธรรมประวัติ

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตั้งอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา คนละทิศกับพระราชวังบางประอิน เป็นอารามหลวงชั้นเอก สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง ศิลปะลักษณะการออกแบบ แบบโกธิค โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศล ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต

พระอุโบสถของวัดนั้นสร้างเลียนแบบโบสถ์ในคริสต์ศาสนา โดยภายในประดิษฐาน "พระพุทธนฤมลธรรโมภาส" เป็นพระประธาน ออกแบบโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ โดยลักษณะที่ผสมผสานศิลปะแบบประเพณีนิยม และศิลปะแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน ซึ่งมีพุทธลักษณะคล้ายสามัญชน นอกจากนี้ บริเวณฐานชุกชีก็มีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนแบบโบสถ์ และฝาผนังโบสถ์ด้านหน้าของพระประธานนั้น เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 ที่ประดับด้วยกระจกสี

 


วัดนิเวศธรรมประวัติ

วัดนิเวศธรรมประวัติ

เป็นอารามหลวงชั้นเอก สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่งวัดนิเวศธรรมประวัติภายในวัดเหมือน โบสถ์คริสต์ศาสนา


วัดนิเวศธรรมประวัติโบสถ์วัดบรรยากาศภายในวัด

ที่เที่ยวแนะนำ