ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,221

ด่านศุลกากรเบตง

ด่านศุลกากรเบตง

สถานที่ตั้ง ด่านศุลกากรเบตง ตั้งอยู่ที่บ้านกาแป๊ะฮูลู ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อยู่ติดกับ อำเภอเป็งกาลัน ฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย

ดำเนินการเกี่ยวกับ

การปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก
ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ
ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการรับปฏิบัติพิธีการศุลกากร
สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์โดยสารต่างประเทศ ที่เดินทาง เข้า - ออก เพื่อการท่องเที่ยว
ดำเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร ของกลางและของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ประสานงาน ให้ความร่วมมือ และให้คำปรึกษาแนะนำในการอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ด่านศุลกากรเบตง

ด่านศุลกากรเบตง

ป้ายด้านหน้า ด่านศุลกากรเบตง

ป้ายด้านหน้า ด่านศุลกากรเบตง

จุดบริการ ด่านศุลกากรเบตง

จุดบริการ ด่านศุลกากรเบตง

ด้านหน้าตึก ด่านศุลกากรเบตง

ด้านหน้าตึก ด่านศุลกากรเบตง

ด่านศุลกากรเบตง

ด่านศุลกากรเบตง

จุดจอดรถบัส

จุดจอดรถบัส

ที่เที่ยวแนะนำ