ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,897

วัดบุญวาทย์วิหาร ลำปาง

วัดบุญวาทย์วิหาร ลำปาง

วัดบุญวาทย์วิหาร เป็นวัดเก่าแก่โบราณ และมีพื้นที่แคบมาก เดิมทีชื่อวัดกลางเมือง ในโบสถ์มีพระธานนามว่า พระเจ้าตนหลวง หน้าตัก กว้าง 1 วา 2 ศอก สูง 2 วา 14 นิ้ว แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2457 และได้รายงานเสนอขอเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า "วัดหลวงบุญวาทย์บำรุง"

ได้สร้างพระวิหารหลวงหลังหนึ่ง พระประธานองค์หนึ่ง เจดีย์องค์หนึ่ง กุฏิหลังหนึ่ง และหอไตรหลังหนึ่ง ครั้นได้สร้างเสร็จแล้วได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า วัดกลางหลวงไชยสัณฐาน หน้าวัดบุญวาทย์วิหาร มีรถม้าชมเมืองขับชมเมือง