ประวัติ

แก้ไข

ประวัติและอาณาเขต, สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ไม่ปรากฏหลักฐานว่าตั้งขึ้นเมื่อใด เดิมเข้าใจว่าเป็นแขวงหนึ่งของจังหวัดราชบุรี เรียกจังหวัดสมุทรสงครามว่า "สวนนอก" ครั้นต่อมาในราวปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อเนื่องกับสมัยกรุงธนบุรี จึงแยกออกจากจังหวัดราชบุรีเรียกว่า "เมืองแม่กลอง" จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 72 กม. มีพื้นที่ประมาณ 416 ตรกม. แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที

-----------------------------------------------------------------

action.gif (910 bytes) การปกครอง

จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 72 กม. มีพื้นที่ ประมาณ 416 ตรกม. แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมือง อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที

-----------------------------------------------------------------

 action.gif (910 bytes) อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี และอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี และราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร

-----------------------------------------------------------------

 ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ

อำเภออัมพวา ระยะทาง 6 กม.
อำเภอบางคนที ระยะทาง 12 กม.

 

ที่พักแนะนำ