แก้ไข

เทศกาลประเพณี, นครนายก

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ

จัดช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หรือตรงกับวันออกพรรษาของทุกปี จะมีพระสงฆ์ จำนวน 109 รูป มารับบิณฑบาตโดยเดินลงมาจากมณฑปวัดเขานางบวช

งานวันมะปรางหวาน และของดีนครนายก

จัดขึ้นช่วงประมาณดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ของทุกปี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเผยแพร่มะปรางหวาน ผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าหัตถกรรม ในงานจะมีการประกวดขบวนแห่ผลิตผลทางการเกษตร การประกวดมะปราง และพืชผลทางการเกษตร ประกวดธิดามะปรางหวาน การแสดงของนักเรียน และการออกร้านจัดนิทรรศการ ของหน่วยงานราชการ และเอกชน และการจำหน่ายสินค้าราคาถูก

งานประเพณีสารทไทย และแข่งเรือยาวประเพณี

จัดในช่วงประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี บริเวณริมคลอง 29 บริเวณวัดทวีพูลรังสรรค์ อำเภอองครักษ์ ในงานมีการจัดแข่งขันเรือยาวประเภทต่าง ๆ การประกวดการกวนกระยาสารท การทำบุญวันสารทไทย และในตอนกลางคืนมีการแสดงมหรสพ