ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, พัทลุง

สินค้าพื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่จะเป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น เครื่องจักสานต่างๆ ที่ขึ้นชื่อมากก็คือ ผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด มีมากบริเวณอุทยานนกน้ำทะเลน้อย ผลิตภัณฑ์หนังตะลุง กิ่งอำเภอบางแก้ว ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ตำบลไชยบุรี เป็นต้น   นอกจากนั้นของฝากที่มีชื่อเสียงคือ กาละแม ตำบลนางลาด กล้วยฉาบ อำเภอเมือง ลูกหยีกวน อำเภอเมือง กุ้งแก้ว อำเภอปากพะยูน