ที่กิน

แก้ไข

  ร้านอาหาร, พัทลุง
 (รหัสทางไกล 074)

ควนมะพร้าว 5 หมู่ 9 ตำบลควนมะพร้าว โทร. 612895
ครัวหลวง โรงแรมไทยโฮเต็ล ถนนดิสรา-สาครินทร์ โทร. 074-611892 อาหารไทย
เจ้าสัว ถนนผดุงดอนยอ อาหารจีน
ตาหลำ ถนนเพชรเกษม ตำบลท่ามิหรึก โทร. 074-611790 อาหารไทย
บ้านพรรคพวก 283 ถนนผดุงดอนยอ โทร. 074-613719 อาหารไทย
ลำปำ ถนนอภัยบริรักษ์ โทร. 074-611486
สวนอาหารสวนไผ่ ถนนเอเชีย โทร. 074-612930 อาหารไทย
อิมหยก 1 393 ถนนราเมศวร์ โทร. 074-613393 อาหารไทย
อิมหยก 2 ถนนผดุงดอนยอ โทร. 074-611983 อาหารไทย