ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,190

พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด ภายในจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตคนเมืองตราด แบ่งออกเป็นหกโซนด้วยกันคือ

1. มรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งชาติ
2. ผู้คนเมืองตราด
3. ลำดับทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์เมืองตราด
4. เหตุการณ์สำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
5. เหตุการยุทธนาวีเกาะช้าง
6. ตลาดเมืองตราด


พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

บรรยากาศรอบๆ พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

อาคารภายในพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

บรรยากาศภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

บรรยากาศภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

-- ดูเพิ่ม --