ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,018

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

 ที่ตั้ง

หมู่ที่ 3 บ้านปลายคลอง ถนนพัฒนาการปลายคลอง ตำบลวังกระแจะ

 

ประวัติ

เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัด สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2191) ท่านพระครูคุณสารพิสุทธิ์ (หลวงพ่อโห) อดีตเจ้าอาวาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะถาวรวัตถุในวัด จวบจนปัจจุบันท่านพระครูสุวรรณสารวิบูลพร้อมทั้งชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบวัดให้สะอาดเรียบร้อย วัดนี้จึงเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติศาสนกิจ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่

พิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าไว้มากมายโดยเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นมงคลสูงสุดคู่บ้านเมือง มีพระพุทธรูปทองบุเงิน พระพุทธรูปปางต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยยุโรป กลองมโหรทึก แสดงให้เห็นถึงการเดินทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเมืองท่าชายฝั่งตะวันออกกับเมืองท่าโพ้นทะเลในแถบเอเชียอาคเนย์ข้ามไปไกลถึงซีกโลกตะวันตก

 
พิพิธภัณฑ์ (สถานที่เก็บพระบรมสารีกธาตุ)

พิพิธภัณฑ์ (สถานที่เก็บพระบรมสารีกธาตุ)

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

เพดานไม้ เก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย  

เพดานไม้ เก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย  

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

เพดานไม้ เก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย  

เพดานไม้ เก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย  

เพดานไม้ เก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย  

เพดานไม้ เก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย  

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

-- ดูเพิ่ม --