ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 166

วัดอัมพวัน สุพรรณบุรี

วัดอัมพวัน วัดนี้มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ ได้แก่ วัดคลองมะดัน วัดดอนมะดัน และวัดหลวงพ่อโหน่ง ภายในวัดมีมณฑปหลังใหญ่งดงาม
สิ่งที่น่าสนใจ ของ พระพุทธไสยาสน์ ที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง องค์พระสีขาว อยู่ในอิริยาบถนอนตะแคงขวา ซึ่งบางคนเข้าใจว่าเป็นปางปรินิพพานแต่แท้จริงแล้วคือปางไสยาสน์ตะแคงขวา

มณฑปหลวงพ่อโหน่ง เป็นอาคารจัตุรมุขหลังใหญ่ สองข้างซ้าย-ขวา มีอาคารหลังเล็กซึ่งหลังคาเชื่อมถึงกัน บนหลังคามีเจดีย์ทรงลังกาขนาดเล็ก ภายในมณฑปประดิษฐานพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกและรูปหล่อหลวงพ่อโหน่ง