ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 116

บึงหนองจอก

อยู่ที่ตำบลวังหว้า ห่างจากจังหวัดประมาณ 27 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 78 ไร่ นอกจากเป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนแล้ว ยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาด้วย