ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 30

วัดวรจันทร์

วัดวรจันทร์ เดิมอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสุพรรณ ตรงข้ามกับวัดพร้าว ภายในวัดเป็นสถานที่ตั้งของ เจดีย์จุฬามณีย์ เป็นเจดีย์ที่มีความงดงาม และจะไม่เหมือนกับเจดีย์อื่นๆโดยทั่วไป มีฐานที่กว้างเท่ากันทั้ง 4 ด้าน ประกอบกับจะมีเจดีย์เล็กๆรอบทุกด้านองค์ พระเจดีย์จุฬามีณีย์เป็นสีขาวสูงใหญ่ ภายในเจดีย์หล่อด้วยทองเหลือง รวมเจดีย์ที่อยู่รอบๆ พระเจดีย์จุฬามณีย์ จำนวน 30 องค์