ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 944

โครงการชั่งหัวมัน

พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงซื้อที่ดินจากราษฎร พื้นที่ประมาณ 120 ไร่ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือ บ้านหนองคอไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ต่อมา ปี พ.ศ. 2552 ทรงซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก 130 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 250 ไร่ และทรงมีดำริให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร รวบรวมพันธุ์พืชเศรษกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง มาปลูกไว้ที่นี่ โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม 2552 เป็นต้นมา

​สภาพพื้นที่โดยทั่วๆ ไป แห้งแล้ง ดินปนทรายและหินลูกรัง เจ้าของที่ดินเดิมปลูกต้นยูคาลิปไว้และตัดไม้ขายไปแล้ว มีแต่ต้นยูคาลิปที่งอกมาจากต้นตอเดิมเต็มพื้นที่ มีแปลงมะนาวเดิมอยู่ประมาณ 35 ไร่ และแปลงปลูกอ้อย 30 ไร่จึงได้พัฒนาพื้นที่ ให้เป็นแปลงปลูกพืชเศรฐกิจ ซึ่งมีทั้งพืชผักสวนครัว นาข้าว สวนไม้ผล ยางพารา มะพร้าว สัปรด พืชไร่ ฯลฯ กองงานส่วนพระองค์ ขอความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามาช่วยกันปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ เช่น การทำถนนเข้าโครงการ ขุดสระเก็บน้ำ ทำรั้วรอบโครงการ ก่อสร้างอาคาร และสาธารณูปโภค ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ทำระบบชลประทาน ทำให้พื้นที่โครงการ และหมู่บ้านใกล้เคียงมีความเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว

ค่าธรรมเนียม

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. โดยไม่คิดค่าบริการ
ในโครงการฯ มีรถนำชมและมัคคุเทศประจำรถ ให้บริการฟรี
จะหยุดพักให้บริการงานนำชมทุกวันจันทร์

หรือหากจะเข้าชมด้วยตนเอง ก็มีรถจักรยานให้บริการฟรี
ภายในโครงการฯ มีร้านโกลเด้นเพลซ จำหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม
และผลิตภัณฑ์เกษตรของโครงการฯ
การเข้าเยี่ยมชมเป็นกลุ่มหรือคณะ ควรแจ้งจองเวลาล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ
โดยทำหนังสือถึง ผู้จัดการโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ในหนังสือ ระบุรายละเอียดวัน เวลา และจำนวนคน
ระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อประสานงาน
เฉพาะในวันและเวลาราชการ