ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,432

วัดราชคฤห์

วัดราชคฤห์

วัดราชคฤห์ ชาวบ้านจะเรียกว่าวัดใหม่ เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางเมือง แต่มีบรรยากาศสงบร่มรื่น ความโดดเด่นอยู่ที่ซุ้มประตูโขงอันงดงาม ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์องค์ไม้ใหญ่ สวยงามน่าแวะมาเที่ยวชม


วัดราชคฤห์

วัดราชคฤห์