ประวัติ

แก้ไข

ประวัติและอาณาเขต,พะเยา

พะเยาเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในแถบลานนาไทย เดิมมีชื่อว่า ภูกามยาว หรือ พยาว มีอายุกว่า900 ปี โดยพ่อขุนศรีจอมธรรม กษัตริย์แห่งราชวงศ์ลัวะจักรราชหิรัญนครเงินยาง เมืองเชียงแสน และเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพ่อขุนงำเมือง ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตามอิทธิพลของ อาณาจักรต่างๆ ที่ผลัดกันมีอำนาจในแถบนี้ จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พยาวเปลี่ยนชื่อเป็นพะเยา และรวมอยู่กับจังหวัดเชียงรายจนในปี พ.ศ. 2520 จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา

 

action.gif (910 bytes) การปกครอง

 

พะเยามีเนื้อที่ประมาณ 6,335 ตรกม. แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงม่วน อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง และอำเภอแม่ใจ กิ่งอำเภอภูซาง กิ่งอำเภอกามยาว

 

action.gif (910 bytes) อาณาเขต

 

ทิศเหนือ                  ติดอำเภอพาน อำเภอป่าแดด และอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้                      ติดอำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอสอง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก          ติดแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอำเภอท่าวังผา อำเภอบ้านหลวง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก            ติดอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

 

  • ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ

 

อำเภอจุน                  48 กม.
อำเภอเชียงคำ           76 กม.
อำเภอเชียงม่วน     117 กม.
อำเภอดอกคำใต้       15 กม.
อำเภอปง                 79 กม.
อำเภอแม่ใจ              24 กม.

 

  • ระยะทางจากอำเภอเมืองไปจังหวัดต่างๆ

 

ลำปาง                                131 กม.
สุโขทัย                              337 กม.
เชียงใหม่                            222 กม.
เชียงราย                              94 กม.
อำเภอแม่สาย (เชียงราย)     156 กม.