แผนที่

แก้ไข

 แผนที่ จังหวัดพะเยา

แผนที่ พะเยา

 1. พระธาตุขิงแกง 2. โบราณาสถานเวียงลอ

3. อนุสรผู้เสียสละ พ.ต.ท. 2324

4. พระธาตุสบแวน