ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,860

วัดปรางค์หลวง

วัดปรางค์หลวง

วัดแห่งนี้เดิมชื่อว่า“วัดหลวง”สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง แห่งกรุงศรีอยุธยาตอนต้น (พ.ศ.1893-1912) ต่อมาสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเห็นว่ามีการสร้างองค์พระปรางค์ขึ้นพร้อมกับการสร้างวัด จึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัด“วัดปรางค์หลวง”อันมีพระปรางค์เก่าแก่เป็นสัญลักษณ์นั่นเอง

องค์พระปรางค์ก่ออิฐสอดินยอด 7 ชั้น เรือนธาตุมีซุ้มจระนำทั้ง 4 ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปูนปั้น เป็นฝีมือการสร้างของช่างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น แม้ปัจจุบันจะทรุดโทรมลงไปบ้าง แต่ก็ยังงดงามสะดุดตาน่าชม ส่วนด้านหน้าพระปรางค์แต่เดิมเป็นโบสถ์หลังเก่า ปัจจุบันเหลือเพียงซากฐานเท่านั้น ทางวัดจึงได้สร้างเป็นศาลาวิหารขนาดเล็กขึ้นแทน

อีกทั้งยังมีปูชนียวัตถุที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และมาเที่ยวชม ได้แก่ พระประธานในโบสถ์ มีนามว่า “หลวงพ่ออู่ทอง” เป็นพระพุทธรูปปูนปิดทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 เมตร เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงและพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นอย่างมาก


วัดปรางค์หลวง วิวมุมสูงภาพโดรนวัดปรางค์หลวงวิวจากภาพโดรนจุดกราบไหว้พระประทานด้านในพระอุโบสถพระเจดีย์ วัดปรางค์หลวงด้านหน้าบันของพระอุโบสถประวัติความเป็นมาข้อมูลเกี่ยวกับวัดปรางค์หลวงวัดปรางค์หลวงวัดปรางค์หลวง นนทบุรีใบเสมา

ที่เที่ยวแนะนำ