ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 905

วัดหลักศิลา

วัดหลักศิลา

ตั้งอยู่ที่บ้านหลักศิลา ตำบลพระกลางทุ่ง เป็นวัดที่เก็บรักษาใบเสมาที่มีอายุเก่าแก่ สันนิษฐานว่า เป็นใบเสมาที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับใบเสมาในกลุ่มเมืองฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์


พิพิธภัณฑ์หลวงปู่บัว เตมิโย

เป็นวัดที่เก็บรักษาใบเสมาที่มีอายุเก่าแก่

หลักศิลาศักดิ์สิทธิ์

เป็นใบเสมาที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับใบเสมาในกลุ่มเมืองฟ้าแดดสูงยาง

พระหลักศิลา

พระหลักศิลา

สัญลักษ์ของวัดหลักศิลา

สัญลักษ์ของวัดหลักศิลา

หลักศิลา

หลักศิลา

โบสถ์วัดหลักศิลา

โบสถ์วัดหลักศิลา

ประวัติดความเป็นมาของวัดหลักศิลา

ประวัติดความเป็นมาของวัดหลักศิลา

พระเจดีย์

พระเจดีย์

พระเจดีย์ใกล้พระอุโบสถ

พระเจดีย์ใกล้พระอุโบสถ

ศาลาเก่า

ศาลาเก่า

วัดหลักศิลา

วัดหลักศิลา

หอระฆัง

หอระฆัง

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่บัว เคมิโย

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่บัว เคมิโย

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่บัว เคมิโย

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่บัว เคมิโย

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่บัว เคมิโย

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่บัว เคมิโย