ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,010

วัดมรุกขนคร

วัดมรุกขนคร

วัดมรุกขนคร ตั้งอยู่ที่ ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 เป็นที่ประดิษฐานองค์พระธาตุมรุกขนคร รูปทรงสี่เหลี่ยม ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม สร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ถือว่าเป็นวัดและโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม สำหรับฝึกอบรมจริยธรรม และเป็นศูนย์พัฒนาจิตให้กับเยาวชน ตลอดจนอบรมข้าราชการทั้งในจังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียง


วัดมรุกขนคร

เป็นที่ประดิษฐานองค์พระธาตุมรุกขนคร รูปทรงสี่เหลี่ยม ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม

วัดมรุกขนคร

วัดมรุกขนคร

นอกจากนี้ ทางวัดยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมจริยธรรม และเป็นศูนย์พัฒนาจิตให้กับเยาวชน

วัดมรุกขนคร