ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 762

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เดิมเคยเป็นศาลากลางจังหวัดนครพนม ใช้แรงงานนักโทษในการก่อสร้างโดยใช้แปลนของศาลากลางจังหวัดเชียงรายเป็นต้นแบบ เริ่มสร้างครั้งแรกในปี พ.ศ.2458 ในสมัยที่พระยาพนมนครานุรักษ์(อุ้ย นาครทรรภ) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด (และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรก) แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2462


ป้ายบอกทางบริเวณหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

ความเป็นมาของอาคารหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ป้ายด้านหน้าของหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

ก่อสร้างโดยใช้แปลนของศาลากลางจังหวัดเชียงรายเป็นต้นแบบ