ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,714

วัดมณีชลขัณฑ์

วัดมณีชลขัณฑ์

วัดมณีชลขัณฑ์ เดิมชื่อว่าวัดเกาะแก้ว เพราะเป็นวัดตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ สภาพปัจจุบันถูกถมดินจนไม่เห็นร่องรอยเดิม สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้คือ เจดีย์หลวงพ่อแสง พระอุโบสถ์ พระวิหารและพระพุทธรูปใหญ่ริมน้ำ ซึ่งมีลักษณะงดงามมาก ในหน้าเทศกาล เดือนสิบสอง วัดนี้จะเป็นแหล่งชุมนุมของประชาชนมาแข่งเรือและลอยกระทงกันสำหรับเรื่องเกี่ยวกับเจดีย์หลวงพ่อแสงนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อคราวเสด็จประพาสมณฑลอยุธยา พ.ศ.2421 มีความตอนหนึ่งว่า
 "…ขรัวแสงคนทั้งปวงนับถือกันว่าเป็นผู้มีวิชาเดิมตั้งแต่เมืองลพบุรีเข้าลงไปฉันเพลที่กรุงเทพฯได้ เป็นคนกว้างขวาง เจ้านายขุนนาง เป็นที่รู้จักกันหมด ได้สร้างเจดีย์ไว้องค์หนึ่งที่วัดมณีชลขัณฑ์ ตัวไม่ได้อยู่วัดนี้ หน้าเข้าพรรษาอยู่ที่วัดอื่น ถ้าออกพรรษาแล้วมาปลูก โรงอยู่ริมเจดีย์องค์นี้ ซึ่งก่อเองคนเดียวไม่ยอมให้คนอื่นช่วย ราษฎรนับถือพากันช่วยเรี่ยรายอิฐปูน และพระเจดีย์องค์นี้จะทำแล้วเสร็จ ตลอดไป หรือจะทิ้งให้คนอื่นช่วยเมื่อตายแล้ว ไม่ได้ถามดูของเธอก็สูงดีอยู่…"
 ปัจจุบันเจดีย์หลวงพ่อแสงกำลังเอนไปทางด้านทิศใต้ จนบางคนให้สมญานามใหม่ว่า "หอเอนเมืองลพบุรี"

 
วัดมณีชลขัณฑ์

วัดมณีชลขัณฑ์ ลพบุรี 

วัดมณีชลขัณฑ์ ลพบุรี 

กราบไหว้พระพุทธรูปนั่งสมาธิ

วัดมณีชลขัณฑ์ ลพบุรี