ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 971

เทวสถานปรางค์แขก

เทวสถานปรางค์แขก

เทวสถานปรางค์แขก หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่า "ปรางค์แขก" สร้างแบบศิลปะเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 เป็นปราสาทแบบ 3 หลัง ไม่มีทางเชื่อมเหมือนกันกับพระปรางค์สามยอด และเก่าแก่กว่าพระปรางค์สามยอด ข้อมูลจากการขุดตรวจล่าสุด เดือนเมษายน พ.ศ. 2548) แต่เดิมก่อด้วยอิฐไม่สอปูน ประกอบพิธีทั้งสองหลัง คาดว่าคงพังทลายลง และมีการสร้างใหม่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (อยุธยาตอนปลาย) โดยเป็นแบบศิลปะไทยผสมยุโรป แต่ปัจจุบันสามารถเห็นตรงหน้าจั่ว(ซึ่งผุพังไปมาก) ต่อมาเมื่อชำรุดทรุดโทรมลง กรมศิลปากรได้เข้าไปทำการบูรณะเพิ่มเติมและเทคอนกรีตเสริมฐานรากด้วย

 
เทวสถานปรางค์แขก

เทวสถานปรางค์แขก

เทวสถานปรางค์แขก ลพบุรี 

เทวสถานปรางค์แขก ลพบุรี