ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,462

วัดกุฎีดาว

วัดกุฎีดาว

วัดกุฎีดาว ประวัติการสร้างวัดไม่ปรากฏ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2254 - 2256 ประกอบด้วย วิหารขนาดใหญ่ มีลักษณะความงามแบบอยุธยาตอนปลาย คือ มีฐานอาคารแอ่นกลาง และเจดีย์ทรงกลมเสาขนาน
วัดกุฎีดาว เป็นวัดขนาดใหญ่ลักษณะการสร้างและรูปแบบศิลปะคล้ายกับวัดหลวงที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ถึงอยุธยาตอนกลาง โดยเฉพาะบัวหัวเสาที่เป็นบัวกลุ่มใช้ดินเผารูปกลีบบัวขนาดเล็ก เป็นหุ่นอยู่ภายในคล้ายกับที่พบในวิหารหลวงของวัดพระศรีสรรเพชญ์ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ.2042


วัดกุฎีดาว สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


วัดกุฎีดาว
วิหารขนาดใหญ่ มีลักษณะความงามแบบอยุธยาตอนปลายวัดกุฎีดาว

หมุ่พระพุทธรูปที่ทรุดโทรมถุกปล่อยรกร้างพระปรางค์เจดีย์วัดกุฎีดาว

ที่เที่ยวแนะนำ