ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,097

ปราสาทนครหลวง

ปราสาทนครหลวง

อยู่ริมแม่น้ำป่าสักฝั่งทิศตะวันออก ตำบลนครหลวง เป็นตำหนักที่ประทับในระหว่างเสด็จไปพระพุทธบาทที่สระบุรีและเป็นที่ประทับแรมในระหว่างเสด็จลพบุรี สันนิษฐานว่า สร้างในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม

แต่มาสร้างเป็นที่ประทับก่ออิฐถือปูน ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ในแผ่นดินนี้พระองค์โปรดให้ช่างไปถ่ายแบบปราสาทศิลาที่เรียกว่า "พระนครหลวง" ในกรุงกัมพูชาเมื่อ พ.ศ. 2147 มาสร้างใกล้วัดเทพจันทร์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชอีก แต่สร้าง ไม่เสร็จสมบูรณ์ด้วยประการใดไม่ปรากฏ ต่อมาจึงมีผู้สร้างมณฑปและ พระบาทสี่รอยขึ้นบนปราสาทนี้ ส่วนตำหนักที่สร้างข้างปราสาทนี้ได้ปรักหักพังหมดแล้ว


ปราสาทนครหลวง ด้านหน้า


เป็นตำหนักที่ประทับในระหว่างเสด็จไปพระพุทธบาทที่สระบุรี


ระเบียงในปราสาทนครหลวง


พระพุทธรูปรอบกำแพงด้านใน


ปราสาทนครหลวง

มณฑปครอบพระพุทธบาทสี่รอย
มณฑปพระพุทธบาทสี่รอยพระพุทธบาทสี่รอย

ตำหนักพระนครหลวง
ตำหนักนครหลวง ข้างปราสาทนครหลวง

ศิลาพระจันทร์ลอย
ศิลาพระจันทร์ลอย อันศักดิ์ศิทธิ์
อธิฐานว่า "ขอให้ข้าพเจ้า มีจิตใจ หนักแน่น มั่นคง ไม่หวั่นไหว ต่อสิ่งใดๆ ที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตของข้าพเจ้าเหมือนดั่งศิลาพระจันทร์ลอยฉันใด ขอให้ข้าพเจ้าได้ทุกอย่างที่ปรารถนา อย่างอัศจรรย์ ดั่งศิลาพระจันทร์ลอยที่ลอยน้ำมา สาธุ"

ที่เที่ยวแนะนำ