ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,642

อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา

อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา

อยุธยาเมืองหลวงเก่า สมัยพระเจ้าอู่ทอง ขึ้นชื่อเป็นมรดกโลก UNESCO

จังหวัดอยุธยา หรือ พระนครศรีอยุธยานั้น ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1893 สมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 เป็นเวลา 417 ปีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี กษัตริย์ปกครอง 33 พระองค์ จาก 5 ราชวงค์

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรี-อยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 76 กิโลเมตร

ตัวเกาะเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางของกรุงศรีอยุธยาในอดีต ถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำสำคัญ 3 สายคือ แม่น้ำลพบุรีด้านทิศเหนือ แม่น้ำป่าสักด้านทิศตะวันออก และแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตรกรรมอันเป็นพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐาน เป็นชุมทางคมนาคมที่เอื้อต่อการค้าทั้งภายในและภายนอก ทำให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าที่มีความสำคัญของภูมิภาคเอเชียและของโลก ในระหว่างพุทธ-ศตวรรษที่ 20-23

โบราณสถานที่ขึ้นกับกรมศิลปฯ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (มรโดกโลก) ได้แก่

1. วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระศรีสรรเพชญ์

2. วัดมหาธาตุวัดมหาธาตุ

3. วัดพระราม และบึงพระรามวัดพระราม และบึงพระราม

4. วัดไชยวัฒนารามวัดไชยวัฒนาราม

5. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาิพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา

6. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม

7. วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ

 

ที่เที่ยวแนะนำ