ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,136

วัดพิชัยปุรณาราม

วัดพิชัยปุรณาราม

วัดพิชัยปุรณาราม เดิมทีชื่อวัดกร่าง หากพิจารณาจากรูปแบบศิลปกรรมที่ปรากฏภายในโบสถ์ สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยอู่ทองหรืออโยธยาจนถึงสมัยอยุธยาตอนต้น ได้รับการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในตัวเมืองอุทัยธานี ดังปรากฏที่รูปแบบศิลปะขององค์พระพุทธชัยสิทธิ์ พระพุทธรูปปางมารวิชัยและสถาปัตยกรรมของวิหาร อายุกว่า 600 ปี ภายในโบสถ์มีงานจิตรกรรมฝาผนังให้ชมด้วย


วัดพิชัยปุรณาราม ได้รับการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง

ภายในโบสถ์มีงานจิตรกรรมฝาผนังให้ชม

วัดพิชัยปุรณาราม

วัดพิชัยปุรณาราม

วัดพิชัยปุรณาราม