ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, อุทัยธานี

กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรผาทั่ง 32 ม.2 บ้านผาทั่ง ต.ห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ผ้าจก, ผ้าฝ้าย) โทร. 056-539157
 
 กลุ่มทอผ้าศรีนิน 73 ม.1 ต.บ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ผ้าจก,ผ้าไหม, ผ้าคลุมเตียง, ผ้าขาวม้า) โทร. 056-546125, (01) 971 - 3622
 
 กลุ่มทอผ้าบ้านทัพหลวง 3 ม.1 บ้านทัพหลวง ต.ทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ผ้าจก, ผ้าฝ้าย, ผ้าไหม, ผ้าห่ม, ผ้าคลุมเตียง) โทร. 056-546128
 
 กลุ่มทอผ้าบ้านทัพคล้าย 39 ม.2 บ้านทัพคล้าย ต.ทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ผ้าจก)
 
 กลุ่มทอผ้าไพจิตต์ 29 ม.3 บ้านนาตาโพ ต.บ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (ผ้าฝ้าย, ผ้าขิด, ผ้าจก)
 โทร. (081)971 - 0521, 953 - 2372
 
 กลุ่มทอผ้าแม่บ้านเกษตรกรโคกหม้อ ม.2 บ้านโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (ผ้ามัดหมี่, ผ้าพื้น) โทร. 056-513189
 
 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกหม้อ 4/1 ม.2 บ้านโคกหม้อ ต.โคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี (ผ้าไหม) โทร. 056-512957, (081) 953 - 2372
 
 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ 37 ม.3 บ้านห้วยรอบ ต.ห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี (ผ้าจก,ผ้าไหม) โทร. 056-513233
 
 กลุ่มทอผ้าตีนจกดงขวาง บ้านดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี (ผ้าจก) โทร. 056-597093, 597080
 
 กลุ่มรวมใจพัฒนา ม.4 ต.หนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี (ไหมประดิษฐ์, ผ้าพื้น)
 
 ตั้งยู่ฮวด 561 ถ.ศรีอุทัย อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี (จำหน่ายผลไม้แช่อิ่ม สด และแห้งทุกชนิด)
 โทร. 0 5651 1285, 0 5651 1036, 081 886 7217, 081 973 9338
 
 ศูนย์ฝึกอาชีพ ต.ห้วยรอบ ม.3 ต.ห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี (ไหมประดิษฐ์, ผ้าพื้น) โทร. 056-513232
 
 ร้านไหมแกมฝ้าย 50/3 ถ.รักการดี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี (ผ้าฝ้าย, ผ้าไหม, ผ้าทอพื้น, ผ้าจก, ผ้าใยกัญชา, ชุดสำเร็จตัดเอง) โทร. 056-512957
 
 แม่ป่วยลั้ง 1 75 ถ.มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เปิด 06.30 - 20.30 น. (ข้าวกุ้งกรอบ ข้าวเกรียบปลากราย ข้าวตังหมูหยอง ข้าวตังหน้างา แคบหมู หนังปลา) โทร. 056-511775
 
 แม่ป่วยลั้ง 2 ถ.รักการดี หน้าโรงพยาบาลอุทัยธานี เปิด 08.00 - 20.00 น. อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี (ข้าวกุ้งกรอบ ข้าวเกรียบปลากราย ข้าวตังหมูหยอง ข้าวตังหน้างา แคบหมู หนังปลา) โทร. 056-513975
 
  ไพพรรณ 391 ถ.ศรีอุทัย อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี (ผลไม้แช่อิ่มชนิดต่างๆ ขนมปังสังขยา ขนมหวาน) โทร. 056-511660
 
  ผลไม้แช่อิ่มตั้งยู่ฮวด 561 ถ.นศรีอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เปิด 08.00 - 17.00 น.(ผลไม้แช่อิ่มชนิดต่างๆ) โทร. 056-511285
 
  ฉัตรอุทัย 73 ถ.มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เปิด 06.00 - 19.00 น.(ข้าวกุ้งกรอบ ข้าวเกรียบปลากราย แคบหมู หนังปลา) โทร. 056-511712