ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 135

พระธาตุเทพจินดาบ้านเดียม

พระธาตุเทพจินดาบ้านเดียม

พระธาตุเทพจินดาบ้านเดียม เดิมชือ วัดมหาธาตุเทพจินดา หรือวัดพระธาตุบ้านเดียม เป็นวัดที่เก่าแก่ประดิษฐานพระมหาธาตุเทพจินดาซึ่งเป็นพระธาตุเก่าแก่สร้างในยุคสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 11-13
วัดมหาธาตุเทพจินดา อยู่ที่ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ใกล้กับหนองหานแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในอำเภอกุมภวาปี องค์พระธาตุที่เห็นในปัจจุบันสร้างขึ้นในพ.ศ. 2509-2510 ตามแบบของพระธาตุพนมด้านหน้าองค์พระธาตุประดิษฐานพระพุทธรูปองค์หลวงปู่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมาก


พระธาตุเทพจินดาบ้านเดียม

ประวัติความเป็นมาของพระธาตุเทพจินดาบ้านเดียม

 เป็นวัดที่เก่าแก่ประดิษฐานพระมหาธาตุเทพจินดา

โฮงหด เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งโบราณกาล

พระธาตุเทพจินดาบ้านเดียม