ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 801

เกาะกระดาด

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะหมาก มีเนื้อที่ 1,200 ไร่ ลักษณะโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ โดยมีเนินเขาอยู่ตรงกลาง มีแนวปะการัง และหาดทรายยาวขาว สะอาด สามารถเดินได้รอบเกาะ ที่ได้ชื่อว่า เกาะกระดาดเนื่องจากเดิมมีต้นกระดาดขึ้นอยู่มาก

ปัจจุบันยังคงเหลืออยู่บ้าง เกาะกระดาดเป็นเกาะมีโฉนดแสดงว่ามีเจ้าของถูกต้องตามกฎหมายสาเหตุมาจากในสมัยรัฃกาลที่ 5 ฝรั่งเศสได้เข้ามาล่าอาณานิคมในแถบเอเชียอาคเนย์ และพยายามยึดครองดินแดนของไทย เกาะกระดาดก็เป็นที่หมายหนึ่งของฝรั่งเศสด้วย รัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ออกโฉนดที่ดินของเกาะขึ้น

การเดินทาง

จากแหลมงอบใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง

-- ดูเพิ่ม --