ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 808

บ้านสลักคอก เกาะช้าง

บ้านสลักคอก เกาะช้าง เป็นสถานที่พายเรีอคายัก ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะได้พายเรือคายักจากคลองสลักคอกผ่านป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มากออกไปยังปากอ่าว ในป่ามีต้นโกงกางขึ้นแน่นทึบ ซึ่งถ้าเป็นช่วงน้ำลงจนเห็นพื้นเลนนักท่องเที่ยวอาจจะได้พบปลาตีน ปูก้ามดาบ และลูกกุ้ง

  • พายด้วยตนเอง ราคา 100 บาท/คน/ชม.
  • พายโดยมีคนช่วยพาย ราคา 200 บาท/คน/ชม.

-- ดูเพิ่ม --