ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,775

วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่

วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่

อยู่ไม่ห่างจากวัดเจดีย์เจ็ดแถวนัก มีกำแพงศิลาแลงล้อมรอบ สิ่งสำคัญของวัดนี้ก็คือ เจดีย์ทรงลังกา ที่ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส ทำให้ดูแปลกตากว่าเจดีย์ทรงลังกาวัดอื่นๆ


วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่

มีกำแพงศิลาแลงล้อมรอบ

เจดีย์ทรงลังกา ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส

ความเป็นมาของวัดสวนแก้วอุทยานใหญ่

>