ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 537

เกาะยอ

เกาะยอ

เป็นเกาะเล็กๆในทะเลสาบสงขลา จากหาดใหญ่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 407(หาดใหญ่-สงขลา) แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4146 ก็จะถึงสะพานติณสูลานนท์ เกาะยอมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9,275 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไหล่เขาและที่ราบตามเชิงเขา เหมาะแก่การเกษตรกรรม ผลไม้ที่มีชื่อของเกาะ ยอคือ จำปาดะ และสินค้าอันมีชื่อเสียงของชาวเกาะยอคือผ้าทอพื้นเมืองเกาะยอ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ น่าสนใจบนเกาะยอคือ สถาบันทักษิณคดีศึกษาและวัดเขาบ่อ

 

ภาพมุมด้านบน สามารถมองเห็นวิว

ภาพมุมด้านบน สามารถมองเห็นวิว

สะพานเกาะยอ

สะพานเกาะยอ

เอกลักษณ์ของเกาะยอ คือสะพานเดินชม

เอกลักษณ์ของเกาะยอ คือสะพานเดินชม

มุมสวยๆ มองเห็นวิวน้ำทะเล

มุมสวยๆ มองเห็นวิวน้ำทะเล

บรรยากาศยามเย็น

บรรยากาศยามเย็น