ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,328

วัดกระดังงาบุปผาราม

วัดกระดังงาบุปผาราม

อยู่ต.บางกระบือ อยู่เลยวัดประโชติการามไปเล็กน้อย มีโบสถ์รูปทรงสมัยใหม่ที่งดงามไม่เหมือนโบสถ์แห่งไหนสร้างอยู่บนฐานศาลาการเปรียญหลังเก่า และวัดนี้มีเจดีย์โบราณรูปทรงคล้ายเจดีย์สมัยอยุธยา อยู่ทางด้านหลังของวิหารอันเก่าแก่ซึ่งมีประวัติที่นาสนใจยิ่ง

 

ด้านข้างของวิหารมหาอุตม์

ด้านนี้คือด้านหน้า

ด้านหน้าพระอุโบสถ

พระเจดีย์