ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,018

พิพิธภัณฑ์อินทร์บุรี

พิพิธภัณฑ์อินทร์บุรี

ประวัติเมืองอินทร์บุรี

จากหลักฐานทางโบราณคดี (ตามรูปที่ทีมงานไทยทัวร์ถ่ายด้านล่าง) พบว่าเคยมีชุมชนโบราณอาศัยอยู่ ตั้งแต่สมัยทวาราวดี เมื่อราวพุทธศตวรรตที่ 12-16 โดยมีการพบโบราณวัตถุหลายชนิดที่แหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี

อำเภออินทร์บุรี เดิมเรียกเมืองอินทร์บุรี เป็นเมืองชายแดนทางเหนือของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา มีอาณาเขตติดต่อกับเมืองชัยนาทหัวเมืองตอนใต้ของอาณาจักรสุโขทัย

ในสมัยอยุธยานี้ ครั้นเมืองสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้ตั้งเมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองลูกหลวง เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี เป็นเมืองหลานหลวง และเมืองทั้งสามเป็นหัวเมืองชั้นใน และหัวเมืองหน้าด่านรายทาง ทางด้านทิศเหนือโดยมีเมืองลพบุรีเป็นเมืองหน้าด่านหลัก แสดงให้เห็นว่าเมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี เป็นเมืองมาก่อนที่พระเจ้าอู่ทอง ทรงตั้งกรุงศรีอยุธยาแล้ว แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างเมืองมาในสมัยใด

เมืองอินทร์บุรี เดิมตั้งอยู่บริเวณเหนือวัดปราสาท ต่อมาย้ายไปตั้งอยู่บริเวณเหนือวัดโบสถ์ เจ้าเมืองอินทร์บุรีคนสุดท้าย คือ พระศักดิบรินทร์

เมืองอินทร์บุรี  เป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตามที่ประกฎ คือ พระเจ้าบุเรงนอง ยกทัพใหญ่มาล้อมกรุงศรี ฝ่ายไทยซึ่งมีสมเด็จประมหาจักรพรรดิและพระมหินทร์ได้เตรียมป้องกันพระนครอย่างเต็มที่ เมืองลพบุรีเป็นเมืองหนึ่งที่พระราชพงศาวดาสกล่าวว่าถูกเกณฑ์ให้ไปรักษาเมืองเช่นเดียวกับเมืองสุพรรณบุรี อินทร์บุรี เพชรบุรี ฯลฯ และปรากฎในปี พ.ศ. 2307 สมัยของพระเจ้าเอกทัศ ซึ่งทรงเตรียมแผนการต่อสู้กับพม่า คือ ขั้นที่ 1 ให้เกณฑ์ทหารออกไปรักษาด่าน แบ่งกองทัพเรือออกเป็น 9 กอง ๆ ละ 20 ลำ แต่ละกองมีทหารประจำกองละ 1,400 คน พร้อมด้วยเครื่องศาสตราวุธ เรือรบมีปืนใหญ่ 1 กระบอก ปืนขนาดเล็ก 1 กระบอก แล้วแบ่งไปประจำที่ต่าง ๆ

ประวัติความเป็นมา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี ตั้งอยู่ในบริเวณวัดโบสถ์ (พระอารามหลวง) ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 โดยอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระเทพสุทธิโมลี (ผึ่ง โรจโน) ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี - อุทัยธานี (ฝ่ายธรรมยุต) ซึ่งท่านได้รวบรวมศิลปวัตถุโบราณวัตถุจากการบริจาคของประชาชน นำมาจัดแสดงเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยใช้ชื่อว่า "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดโบสถ์"
ต่อมามีโบราณวัตถุจำนวนมากและได้จัดถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงได้ส่งมอบให้แก่กรมศิลปากรรับผิดชอบและขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี"
ปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี สังกัดสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภทการจัดแสดง
จัดแสดงนิทรรศการถาวรในอาคาร 2 หลัง มีจำนวน 4 ห้อง คือ
- จัดแสดงนิทรรศการถาวรจำนวน 2 ห้อง คือ ชั้นบนของอาคารเพิ่ม ดุริยางกูร และอาคารศักดิ์บุรินทร์
- จัดแสดงนิทรรศการพิเศษจำนวน 2 ห้อง คือ ชั้นล่างของอาคารเพิ่ม ดุริยางกูร และอาคารศักดิ์บุรินทร์
โบราณวัตถุที่จัดแสดง
อาคารเพิ่ม ดุริยางกูร
ชั้นบน จัดแสดงศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องพระพุทธศาสนา
ชั้นล่าง จัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น
อาคารศักดิ์บุรินทร์
ชั้นบน จัดแสดงศิลปวัตถุโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง และแหล่งเตาแม่น้ำน้อย
ชั้นล่าง จัดแสดงการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย

การติดต่อ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี
ตำบล อินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16100
โทรศัพท์ (036) 581-986
วันเวลาเปิด - ปิด
เปิด : วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.00 น.
ปิด : วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
การเข้าชม
ค่าธรรมเนียมเข้าชม ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 5 บาท
ร้านหนังสือ
จำหน่ายหนังสือที่เกี่ยวกับศิลปโบราณคดีและหนังสืออื่นๆ

ขอขอบคุณ กรมศิลปากร ที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพ และข้อมูลแก่ทีมงาน https://www.thai-tour.com


ด้านหน้าพิพิทธภัณฑ์ อินทร์บุรี

ของโบราณ สมัยก่อน

ของเครื่องสมัยก่อน

เครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อน

พระพุทธรูป

ภายในพิพิธภัณฑ์