ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 305

ท่าเรือระนอง

ท่าเรือระนอง

ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ (ท่าเทียบเรือที่ 1) มีขนาดความกว้าง 26 เมตร ยาว 134 เมตร สามารถรับเรือสินค้าขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส จอดเทียบท่าได้พร้อมกัน 2 ลำ มีสะพานเชื่อมฝั่งกว้าง 10 เมตร ยาว 212 เมตร จำนวน 2 สะพาน

ป้ายทางเข้าท่าเรืออเนกประสงค์

ป้ายทางเข้าท่าเรืออเนกประสงค์

ท่าเรืออเนกประสงค์

ท่าเรืออเนกประสงค์

ท่าเรืออเนกประสงค์

ท่าเรืออเนกประสงค์

ท่าเรืออเนกประสงค์

ท่าเรืออเนกประสงค์

จุดจอดเรือ

จุดจอดเรือ

จุดจอดเรือ

จุดจอดเรือ

จุดจอดเรือ

จุดจอดเรือ

รุูป

รุูป

จุดจอดเรือ

จุดจอดเรือ

จุดจอดเรือ

จุดจอดเรือ

จุดจอดเรือ

จุดจอดเรือ

จุดจอดเรือ

จุดจอดเรือ

เรือ

เรือ