ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 906

วัดสุวรรณคีรี

วัดสุวรรณคีรี

อยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง ไปตามถนนหมายเลข 4004 (สายระนอง-ปากน้ำ) เป็นวัดเก่าแก่อายุร้อยกว่าปี ในวัดมีเจดีย์ศิลปะพม่าสูง 10 เมตร มีอายุกว่า 70 ปี สร้างโดยชาวพม่า ในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องลวดลายงดงามมาก และมีหอระฆังลายแมว

วัดสุวรรณคีรี (วัดขี้เหล็ก) ตั้งอยู่เลขที่ 796 ถนนรุ่งประชา แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือเรียกบริเวณนี้ว่า สามแยกคลองชักพระ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา โฉนดเลขที่ 4435 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลองบางกอกน้อย มีคูนํ้าโดยรอบวัดอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับคูนํ้าทิศใต้ติดต่อกับคูนํ้าและโรงเรียนเสริมศรัทธาทิศตะวันออกติดต่อกับคูนํ้ากั้นเขตทิศตะวันตกติดต่อกับคลองบางกอกน้อยวัดสุวรรณคีรี(วัดขี้เหล็ก) เป็นวัดโบราณเก่าแก่สร้างในปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประมาณ พ.ศ. 2228 เดิมมีนามว่า “วัดขี้เหล็ก” โดยมีพระธุดงค์รูปหนึ่งได้มาปักกลดอยู่ในบริเวณดงต้นขี้เหล็กซึ่งมีอยู่มากมาย ชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างเป็นวัดขึ้นมา และวัดนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่หมดทั้งวัดในราว พ.ศ. 2338 โดยสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท และได้เปลี่ยนนามวัดเสียใหม่ว่า “วัดสุวรรณคีรี” วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาราวพ.ศ. 2228 พร้อมกับระยะเวลาการประกาศสร้างวัด เขตวิสุงคามสีมากว้าง 26 เมตร ยาว 40เมตรในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จมาถวายพระราชทานผ้าพระกฐินต้นเป็นการส่วนพระองค์

 

ภาพมุมสูง วัดสุวรรณคีรี

ภาพมุมสูง วัดสุวรรณคีรี

ภาพมุมสูง วัดสุวรรณคีรี

ภาพมุมสูง วัดสุวรรณคีรี

ภาพมุมสูง วัดสุวรรณคีรี

ภาพมุมสูง วัดสุวรรณคีรี

ภาพมุมสูง วัดสุวรรณคีรี

ภาพมุมสูง วัดสุวรรณคีรี

ภาพมุมสูง วัดสุวรรณคีรี

ภาพมุมสูง วัดสุวรรณคีรี

ภาพมุมสูง วัดสุวรรณคีรี

ภาพมุมสูง วัดสุวรรณคีรี

ด้านหน้าวัดสุวรรณคีรี

ด้านหน้าวัดสุวรรณคีรี

 ด้านหน้าวัดสุวรรณคีรี

ด้านหน้าวัดสุวรรณคีรี

 ด้านหน้าวัดสุวรรณคีรี

ด้านหน้าวัดสุวรรณคีรี

วัดสุวรรณคีรี

วัดสุวรรณคีรี

พระพุทธรูปด้านใน วัดสุวรรณคีรี

พระพุทธรูปด้านใน วัดสุวรรณคีรี

ด้านหน้าวัดสุวรรณคีรี

ด้านหน้าวัดสุวรรณคีรี

พระพุทธรูปด้านใน วัดสุวรรณคีรี

พระพุทธรูปด้านใน วัดสุวรรณคีรี

พระพุทธรูปด้านใน วัดสุวรรณคีรี

พระพุทธรูปด้านใน วัดสุวรรณคีรี

พระพุทธรูปด้านใน วัดสุวรรณคีรี

พระพุทธรูปด้านใน วัดสุวรรณคีรี

พระพุทธรูปด้านใน วัดสุวรรณคีรี

พระพุทธรูปด้านใน วัดสุวรรณคีรี

พระพุทธรูปด้านใน วัดสุวรรณคีรี

พระพุทธรูปด้านใน วัดสุวรรณคีรี

พระพุทธรูปด้านใน วัดสุวรรณคีรี

พระพุทธรูปด้านใน วัดสุวรรณคีรี

หอระฆังลายแมว

หอระฆังลายแมว

ด้านหน้าวัดสุวรรณคีรี

ด้านหน้าวัดสุวรรณคีรี

ด้านหน้าวัดสุวรรณคีรี

ด้านหน้าวัดสุวรรณคีรี

ด้านหน้าวัดสุวรรณคีรี

ด้านหน้าวัดสุวรรณคีรี