ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 174

วัดสุวรรณคีรี

วัดสุวรรณคีรี

อยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง ไปตามถนนหมายเลข 4004 (สายระนอง-ปากน้ำ) เป็นวัดเก่าแก่อายุร้อยกว่าปี ในวัดมีเจดีย์ศิลปะพม่าสูง 10 เมตร มีอายุกว่า 70 ปี สร้างโดยชาวพม่า ในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องลวดลายงดงามมาก และมีหอระฆังลายแมว

วัดสุวรรณคีรี (วัดขี้เหล็ก) ตั้งอยู่เลขที่ 796 ถนนรุ่งประชา แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือเรียกบริเวณนี้ว่า สามแยกคลองชักพระ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา โฉนดเลขที่ 4435 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลองบางกอกน้อย มีคูนํ้าโดยรอบวัดอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับคูนํ้าทิศใต้ติดต่อกับคูนํ้าและโรงเรียนเสริมศรัทธาทิศตะวันออกติดต่อกับคูนํ้ากั้นเขตทิศตะวันตกติดต่อกับคลองบางกอกน้อยวัดสุวรรณคีรี(วัดขี้เหล็ก) เป็นวัดโบราณเก่าแก่สร้างในปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประมาณ พ.ศ. 2228 เดิมมีนามว่า “วัดขี้เหล็ก” โดยมีพระธุดงค์รูปหนึ่งได้มาปักกลดอยู่ในบริเวณดงต้นขี้เหล็กซึ่งมีอยู่มากมาย ชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างเป็นวัดขึ้นมา และวัดนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่หมดทั้งวัดในราว พ.ศ. 2338 โดยสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท และได้เปลี่ยนนามวัดเสียใหม่ว่า “วัดสุวรรณคีรี” วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาราวพ.ศ. 2228 พร้อมกับระยะเวลาการประกาศสร้างวัด เขตวิสุงคามสีมากว้าง 26 เมตร ยาว 40เมตรในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2472 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จมาถวายพระราชทานผ้าพระกฐินต้นเป็นการส่วนพระองค์


ด้านหน้าวัดสุวรรณคีรี

ภายในพระอุโบสถ

พระประทาน ยืน

จุดตีระฆัง